Overdracht

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Relevante bepalingen Auteurswet

Het volgrecht is een integrerend bestanddeel van de Auteurswet. Bij verkoop van een kunstwerk kan sprake zijn van volgrecht.
De maker van een origineel kunstwerk heeft het onvervreemdbare recht om mee te delen in de waardevermeerdering van zijn werk, door telkens bij latere verkoop van dat kunstwerk een percentage te ontvangen van de verkoopprijs.
Volgrecht is verschuldigd als bij de verkoop - als koper, verkoper of tussenpersoon - actoren uit de professionele kunsthandel betrokken zijn.
Zie voor meer informatie de Lamo (p. 46).

Zie Auteurswet art. 43-43g

Eigendomsoverdracht

Het museum kan besluiten te herplaatsten door middel van een schenking, gift, ruil of verkoop. Dit gebeurt in eerste plaats binnen de museale sector. Als daar geen belangstelling is, kan een object ook aan een particulier worden overgedragen door middel van schenking, ruil of verkoop.
Zie ook:
verkrijging en verlies: Burgerlijk Wetboek boek 3 titel 4 art. 83-92.
koop: Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 1 art. 1-44.
ruil: Burgerlijk Wetboek boek 7 titel 1 art. 49-50.
Het in bruikleen geven van een object is geen eigendomsoverdracht. Het object blijft dan eigendom van het museum.


Financiële waarde van het object

De Lamo adviseert om voorafgaande aan een ruil de financiele waarde van het af te stoten object te laten taxeren door een onafhankelijke deskundige. De vastgestelde waarde geeft houvast bij het bepalen van de waarde waartegen geruild kan worden en voorkomt discussie over de redelijkheid.

Zie ook Burgerlijk Wetboek, boek 7 art. 49 en 50.


Fysieke toegankelijkheid van het object

Als een object wordt overgedragen uit het museum aan een andere instelling of particulier, is het verstandig om te controleren of het object ook fysiek toegankelijk is.

Wanneer een medewerker niet bij het object kan doordat het te hoog staat of het te zwaar is om zonder heftruck te verplaatsen, dan kan dit voor vertraging in het traject zorgen.