Wet- en regelgeving Veilig Erfgoed

Uit Collectiewijzer

Ga naar: navigatie, zoeken

Inhoud

Sectorspecifieke wetten

Als u in de archieven- of monumentensector werkzaam bent, heeft u te maken met de Archiefwet of de Monumentenwet. De archeologische sector kent het Verdrag van Malta, dat de omgang met het Europese archeologisch erfgoed regelt. De implementatie hiervan in Nederland is in 2007 geformaliseerd in de Wet op de archeologische monumentenzorg.

Er bestaat geen museumwet en ook geen bibliotheekwet. Wel is er sinds 1998 het Nederlands Museumregister, waarin museale instellingen opgenomen kunnen worden na een externe toetsing. Openbare bibliotheken ondergaan een proces van certificering door de brancheorganisatie en sectorinstituut Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB).

Beheersovereenkomst

Een aantal collectiebeherende instellingen is verzelfstandigd. Het beheer van de collecties (gemeentelijke of rijkscollectie) is geregeld in een beheersovereenkomst. De Erfgoedinspectie van het Ministerie van OCW brengt rapportages uit over de stand van zaken van het beheer van de rijkscollecties.

Algemene wetten

Voorbeelden hiervan zijn de Arbowet en de Milieuwet. Als verantwoordelijke van de erfgoedinstelling moet u deze wetten naleven. Als u in een instelling werkt met voornamelijk vrijwilligers in dienst, gelden ontheffingen.

Meer informatie

Arbowet
Archiefwet
Bouwbesluit
Gebruiksbesluit
Wet milieubeheer
Subsidieregeling Mondriaan Stichting
Verdrag van Malta
Wet veiligheidsregio's